Säännöt

Säännöt

ITÄ-SAVON HEVOSYSTÄVÄINSEURA RY:N SÄÄNNÖT

1 §
Yhdistyksen nimi on Itä-Savon hevosystäväinseura ry ja sen kotipaikka on Savonlinna. Yhdistyksen toiminta-alueena on Itä-Savon talousalue.
Jäljempänä näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä
"seura".
2 § Seuran tarkoitus
Seuran tarkoituksena on edistää toiminta-alueensa hevostaloutta ja ravitoimintaa kokoamalla alan harrastajat yhteen järjestettyyn toimintaan, sekä tarjoamalla jäsenilleen mahdollisimman hyvät edellytykset hevostalouden ja ravitoiminnan harrastamiseen.
Tarkoitustaan varten seura muun muassa:
-järjestää erilaisia keskustelu- ja koulutustilaisuuksia, kursseja, harrastustilaisuuksia sekä muita vastaavia tilaisuuksia
- ylläpitää Savonlinnassa ns. Hannolanpellon harjoitusravirataa ja siihen liittyviä muita harjoitusratoja rakennuksineen jarakennelmineen
- tekee esityksiä ja antaa lausuntoja
-harjoittaa tiedotustoimintaa
Seura on Suomen Hippos ry:n ja Mikkelin Hevosjalostusliitto ry:n jäsen.
3 § Seuran jäsenet
Seuran jäseneksi haluavan on tehtävä sitä koskeva kirjallinen hakemus seuralle. Hakijan hyväksymisestä seuran jäseneksi päättää seuran hallitus.
4 § Seuran jäsenten velvoitteet
Jäsenen tulee
- suorittaa seuran varsinaiset kokouksen määräämät liittymis- ja vuosimaksut niiden erääntyessä
- osallistua seuran toimintaansa varten järjestämiin talkoisiin mahdollisuuksiensa mukaan
- toimia muutoinkin seuran tarkoituksen edistämiseksi.
5 §
Seuran jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erostaan seuran kokouksessa ja pyytämällä merkitsemään eroilmoituksen pöytäkirjaan. Ero tulee voimaan kuuden (6) kuukauden kuluttua ilmoituksesta. Jäsen on velvollinen suorittamaan kaikki ne 4 §:n mukaan jäsenten maksettaviksi määrätyt maksut, jotka erääntyvät maksettaviksi ennen
eron voimaan tuloa.
Seuran kokous voi erottaa jäsenen, jos jäsen:
1) on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraanSivu: 2(4) liittymällä sitoutunut
2) on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa
3) ei enää täytä laissa tai seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi, milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Seuran kokous voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta 6 kuukauden kuluttua sen erääntymisestä.
Seuran jäsenellä on oikeus käyttää Hannolanpellon harjoitusravirataa ja sen ohessa olevia valmennusalueita suoritettuaan seuran varsinaisen kokouksen vuosittain määrittämän käyttömaksun.
6 § Seuran kokoukset
Seuran asioista päättävät seuran yleisessä kokouksessa läsnä olevat jäsenet. Jäsenellä ei ole oikeutta käyttää kokouksessa asiamiestä. Kokouskutsu ja muut seuran kaikkia jäseniä koskevat tiedonannot toimitetaan jäsenille sähköisesti tai kirjeellä vähintään kahta (2) viikkoa ennen kokousta. Jos kokouksessa käsitellään yhdistyslain 23
§:ssä tarkoitettua asiaa, on siitä mainittava kokouskutsussa.
7 §
Seuran kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Kokouksen päätökseksi tulee se ehdotus, jota äänestyksessä on kannattanut enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Jos kyse on sääntöjen muuttamisesta, muutosehdotusta tulee kuitenkin kannattaa vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan voittaa puheenjohtajan kannattama mielipide. Henkilövaaleissa äänestys toimitetaan pyydettäessä suljetuilla lipuilla, ja äänten mennessä tasan, ratkaistaan tulos arvalla.
8 §
Seuran varsinainen kokous on pidettävä vuosittain maaliskuun, poikkeusoloissa esim. pandemian vallitessa kesäkuun, loppuun mennessä. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päätettäessä myös postitse, taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen
aikana tai ennen kokousta. Seuran kokouksista onpidettävä päätöspöytäkirjaa. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja sekä kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa.
9 §
Seuran varsinaisessa kokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:
-hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta
- tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta, sekä toiminnantarkastajankertomus seuran talouden ja hallinnon
tarkastuksesta
- päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudenSivu: 3(4) myöntämisestä hallituksen jäsenille
- päätettävä toimintasuunnitelman sekä talousarvion hyväksymisestä
- päätettävä seuran jäseniltä perittävien liittymis- ja vuosimaksun suuruus, sekä 5§: ssa määritetyn käyttömaksun suuruus.
- valittava jäsenet erovuorossa olevien hallituksen jäsenten tilalle
- yhdistyksellä on yksi vuosikokouksen valitsema toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
-käsitellään muut hallituksen mahdollisesti esittämät asiat ja ne jäsenten ehdotukset, joista on tehty kirjallinen esityshallitukselle vähintään viisi (5) vuorokautta ennen vuosikokousta. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää.
Kokous on kutsuttava viikon kuluessa ja pidettävä enintään 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty.
- valittava seuran edustajat Mikkelin Hevosjalostusliitto ry:n, Suomen Hippos ry:n ja Mikkelin Ravirata Oy:n kokouksiin ja päätetään heidän matkakustannustensa korvaamisesta
- muut mahdolliset seuran yleisen kokouksen käsiteltäväksi esitetyt asiat
10 § Seuran tilikausi
Seuran tilikausi on kalenterivuosi.
11 § Seuran hallitus ja sen jäsenten tehtäväjako
Seuralla on hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 4 - 6 muuta jäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuosittain ja muut hallituksen jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Jäsenistä on vuosittain erovuorossa lähinnä kolmasosa. Erovuoroiset jäsenet voidaan valita tehtäviinsä uudelleen.
- Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä sihteerin ja rahastonhoitajan. Rahastonhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolisista jäsenistä. Hallitus asettaa tarpeen mukaan avukseen valvonnassaan toimivia toimikuntia ja nimeää niihin jäsenet.
Rahastonhoitajan tehtävänä on yhdessä puheenjohtajan kanssa erityisesti huolehtia seuran varainhankinnan ja maksuliikenteen järjestämisestä, sekä hallituksen alaisuudessa kirjanpidon järjestämisestä asianmukaisella tavalla.
12 § Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii,ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Asiat
ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.Sivu: 4(4)
Kutsut hallituksen kokouksiin on lähetettävä sähköisesti kaikille hallituksen jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, joka on puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava.
13 § Hallituksen tehtävät
Sen lisäksi, mitä hallituksen tehtävistä on yhdistyslain 35 ja 36
§:ssä määrätty, hallituksen tehtävänä on
- huolehtia seuran harjoitusraviradasta siihen liittyvine muine ratoineen, rakennuksineen ja rakennelmineen niin, että ne ovat asiallisessa käyttökunnossa
- antaa seuralta pyydettyjä lausuntoja ja tietoja hevosalan  järjestöille, viranomaisille ja virastoille.
14 § Nimenkirjoitusoikeudet
Seuran nimenkirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla yksin sekä hallituksen jäsenistä varapuheenjohtajalla yhdessä joko sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi lisäksi antaa
nimenkirjoitusoikeuden muulle nimetylle henkilölle.
15 § Seuran varojen käyttö sen purkautuessa
Jos seura päätetään purkaa tai lakkauttaa, on se velvollinen ennen purkamista täyttämään kaikki velvollisuutensa ja sitoumuksensa, sekä päättämään mahdollisesti ylijääneiden varojensa käyttämisestä tai luovuttamisesta johonkin toiminta-alueensa hevostaloutta edistävään tarkoitukseen.

Itä-Savon Hevosystäväinseura ry, Raviradantie 20, 57130 Savonlinna
 
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi!