Säännöt

Säännöt

ITÄ-SAVON HEVOSYSTÄVÄINSEURA RY:N SÄÄNNÖT

1 §

Yhdistyksen nimi on Itä-Savon hevosystäväinseura ry ja sen kotipaikka on Savonlinna. Yhdistyksen toiminta-alueena on Itä-Savon talousalue.
Jäljempänä näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä "seura".

2 § Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää toiminta-alueensa hevostaloutta ja ravitoimintaa kokoamalla alan harrastajat yhteen järjestettyyn toimintaan sekä tarjoamalla jäsenilleen mahdollisimman hyvät edellytykset hevostalouden ja ravitoiminnan harrastamiseen.

Tarkoitustaan varten seura muun muassa:
-järjestää erilaisia keskustelu-ja koulutustilaisuuksia, kursseja, harrastustilaisuuksia sekä muita vastaavia tilaisuuksia
- ylläpitää Savonlinnassa ns. Hannolanpellon harjoitusravirataa ja siihen liittyviä muita harjoitusratoja rakennuksineen ja rakennelmineen
- tekee esityksiä ja antaa lausuntoja
-harjoittaa tiedoitustoimintaa

Seura on Suomen Hippos ry:n ja Mikkelin Hevosjalostusliitto ry:n jäsen.

3 § Seuran jäsenet

Seuran jäseneksi haluavan on tehtävä sitä koskeva kirjallinen hakemus seuralle. Hakijan hyväksymisestä seuran jäseneksi päättää seuran hallitus.

4 § Seuran jäsenten velvoitteet

Jäsenen tulee
- suorittaa seuran varsinaiset kokouksen määräämät liittymis- ja vuosimaksut niiden erääntyessä
- osallistua seuran toimintaansa varten järjestämiin talkoisiin mahdollisuuksiensa mukaan
- toimia muutoinkin seuran tarkoituksen edistämiseksi.

5 §

Seuran jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erostaan seuran kokouksessa ja pyytämällä merkitsemään eroilmoituksen pöytäkirjaan.

Ero tulee voimaan kuuden (6) kuukauden kuluttua ilmoituksesta. Jäsen on velvollinen suorittamaan kaikki ne 4 §:n mukaan jäsenten maksettaviksi määrätyt maksut, jotka erääntyvät maksettaviksi ennen eron voimaan tuloa.

Seuran kokous voi erottaa jäsenen, jos jäsen:
1) on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut;
2) on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa; tai
3) ei enää täytä laissa tai seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Seuran kokous voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta 6 kuukauden kuluttua sen erääntymisestä.

Seuran jäsenellä on oikeus käyttää Hannolanpellon harjoitusravirataa ja sen ohessa olevia valmennusalueita suoritettuaan seuran varsinaisen kokouksen vuosittain määrittämän käyttömaksun.

6 § Seuran kokoukset

Seuran asioista päättävät seuran yleisessä kokouksessa läsnä olevat jäsenet. Jäsenellä ei ole oikeutta käyttää kokouksessa asiamiestä.

Kokouskutsu ja muut seuran kaikkia jäseniä koskevat tiedonannot on hallituksen julkaistava toimialueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä vähintään kahta (2) viikkoa ennen kokousta. Jos kokouksessa käsitellään yhdistyslain 23 §:ssä tarkoitettua asiaa, on siitä mainittava kokouskutsussa.

7 §
Seuran kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Kokouksen päätökseksi tulee se ehdotus, jota äänestyksessä on kannattanut enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Jos kyse on sääntöjen muuttamisesta, muutosehdotusta tulee kuitenkin kannattaa vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä.

Äänten mennessä tasan voittaa puheenjohtajan kannattama mielipide. Henkilövaaleissa äänestys toimitetaan pyydettäessä suljetuilla lipuilla ja äänten mennessä tasan, ratkaistaan tulos arvalla.

8 §
Seuran varsinainen kokous on pidettävä vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Ylimääräisiä seuran kokouksia pidetään, kun seuran yleinen kokous tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran jäsenistä sitä hallitukselta erikseen kirjallisesti pyytää,jonkin ilmoitetun asian käsittelyä varten.

Seuran kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja sekä kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa.

9 §
Seuran varsinaisessa kokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:
- hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta
- tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä toiminnantarkastajankertomus seuran talouden ja hallinnon tarkastuksesta
- päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille
- päätettävä toimintasuunnitelman sekä talousarvion hyväksymisestä
- päätettävä seuran jäseniltä perittävien liittymis- ja vuosimaksun suuruus sekä 5§: ssä määritetyn käyttömaksun suuruus.
- valittava jäsenet erovuorossa olevien hallituksen jäsenten tilalle
- valittava kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja
- valittava seuran edustajat Mikkelin Hevosjalostusliitto ry:n, Suomen Hippos ry:n ja Mikkelin Ravirata Oy:n kokouksiin ja päätetään heidän matkakustannustensa korvaamisesta
- muut mahdolliset seuran yleisen kokouksen käsiteltäväksi esitetyt asiat

10 § Seuran tilikausi
Seuran tilikausi on kalenterivuosi.

11 § Seuran hallitus ja sen jäsenten tehtäväjako

Seuralla on hallitus, johon kuuluu kuusi (6) kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan valittua varsinaista jäsentä. Jäsenistä on vuosittain erovuorossa kaksi jäsentä. Erovuoroiset jäsenet voidaan valita tehtäviinsä uudelleen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.

Rahastonhoitajan tehtävänä on yhdessä puheenjohtajan kanssa erityisesti huolehtia seuran varainhankinnan ja maksuliikenteen järjestämisestä sekä hallituksen alaisuudessa kirjanpidon järjestämisestä asianmukaisella tavalla.

12 § Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsumana ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä on saapuvilla.

Kutsut hallituksen kokouksiin on lähetettävä kirjeitse tai sähköisesti kaikille hallituksen jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, joka on puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava.

13 § Hallituksen tehtävät

Sen lisäksi, mitä hallituksen tehtävistä on yhdistyslain 35 ja 36 §:ssä määrätty, hallituksen tehtävänä on
- huolehtia seuran harjoitusraviradasta siihen liittyvine muine ratoineen, rakennuksineen ja rakennelmineen niin, että ne ovat asiallisessa käyttökunnossa
- antaa seuralta pyydettyjä lausuntoja ja tietoja hevosalan järjestöille, viranomaisille ja virastoille.

14 § Nimenkirjoitusoikeudet

Seuran nimenkirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla yksin sekä hallituksen jäsenistä varapuheenjohtajalla yhdessä joko sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
Hallitus voi lisäksi antaa nimenkirjoitusoikeuden muulle nimetylle henkilölle.

15 § Seuran varojen käyttö sen purkautuessa

Jos seura päätetään purkaa tai lakkauttaa, on se velvollinen ennen purkamista täyttämään kaikki velvollisuutensa ja sitoumuksensa sekä päättämään mahdollisesti ylijääneiden varojensa käyttämisestä tai luovuttamisesta johonkin toiminta-alueensa hevostaloutta edistävään tarkoitukseen.